อาจารย์ ดร.ปนัดดา จันทะกล
  หัวหน้าสาขาการจัดการ
Email: panadda.cn@rmuti.ac.th

 

อาจารย์ ดร.วนิตา บุญโฉม
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
Email: wanita.bo@rmuti.ac.th

 

อาจารย์รัตนาวดี แสงมาลี
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
Email: rattanawadee.sa@rmuti.ac.th

 

 

 

อาจารย์อุกฤษฎ์ พรรณะ
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
Email: ukrit.pa@rmuti.ac.th

 

 

 

อาจารย์พรเทพินทร์ สุขแสงประสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
Email: porntepin.so@rmuti.ac.th

 

 

อาจารย์ ดร.ศิกาญจน์มณี ไซเออร์ส
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
Email: sikarnmanee.sy@rmuti.ac.th

 

 

อาจารย์ ดร.ชีวีน ทองสอดแสง
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
Email: cheewan.ch@rmuti.ac.th

 

 

อาจารย์ ดร.ปวีณา สปิลเลอร์
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
Email: paweena.sp@rmuti.ac.th